Consiliul Interimar de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional (ANACIP) anunță concursul de selectare a membrilor în Consiliul de conducere al  ANACIP.

Domeniul şi sarcinile de activitate sunt stipulate în Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învățămîntul Profesional, aprobat prin Hotarâre de Guvern nr. 191 din 22.04.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.98-101).

Funcţii vacante: membri în Consiliul de Conducere al ANACIP.

Unități disponibile: 15 unități (13 cadre cu funcţii ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice în învățământul superior şi cel profesional tehnic sau în cercetare, un reprezentant al studenţilor şi un reprezentant al mediului de afaceri).

Tip de angajare: Pe perioada determinată de 4 ani, prin cumul.

Data limită de depunere a dosarelor: 15.05.2015

Condiţiile de participare la concurs:

A) La funcţia de membru al Consiliului de Conducere al Agenţiei pot candida cadre cu funcţii ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice în învățământul superior şi cel profesional tehnic sau în cercetare care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. deţine funcţii ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice în învățământul superior şi cel profesional tehnic sau în cercetare;
 3. are vechime de muncă de cel puţin 5 ani în domeniul formării profesionale;
 4. are experiență în domeniul asigurării calității sau managerială;
 5. la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a atins vârsta legală de pensionare;
 6. cunoaște limba română şi una din limbile de circulație internaţională;
 7. nu are antecedente penale.

B) La funcţia de membru al Consiliului de Conducere al Agenţiei pot candida reprezentanți ai mediului de afaceri care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. are vechime de muncă de cel puţin 10 ani;
 3. are experiență în domeniul asigurării calității sau managerială;
 4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a atins vârsta legală de pensionare;
 5. cunoaște limba română şi una din limbile de circulație internaţională;
 6. nu are antecedente penale.

C) La funcţia de membru al Consiliului de Conducere al Agenţiei pot candida reprezentanți ai studenților care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. la data expirării termenului de depunere a dosarelor, are statut de student, la una din universitățile din Republica Moldova, la unul din cele trei cicluri de învățământ superior (licență, masterat sau doctorat);
 3. are experiență în domeniul asigurării calităţii în învăţământ;
 4. cunoaște limba română şi una din limbile de circulație internaţională;
 5. nu are antecedente penale.

Acte ce urmează a fi prezentate:

 1. Cererea de participare la concurs;
 2. Curriculum vitae (tip Europass);
 3. Copia buletinului de identitate;
 4. Copiile autentificate ale actelor de studii superioare, titlurilor ştiinţifice și științifico-didactice;
 5. Documente doveditoare privind experiența în evaluarea și asigurarea calității, alte documente care atestă recunoașterea activității profesionale, manageriale și științifice a candidatului;
 6. Recomandare din partea unei persoane din cadrul actualei instituții în care își desfășoară activitatea;
 7. Scrisoare de motivare (maximum o pagină);
 8. Declarație pe proprie răspundere că nu a încălcat în decursul activității sale normele de etică și deontologie profesională;
 9. Cazierul juridic;
 10. Certificat privind situaţia academică, valabil pentru candidaţii cu statut de student;
 11. Alte documente (copii) ce confirmă corespunderea cerințelor față de candidat.

Modalitatea de depunere a dosarului:

Dosarul de participare la concurs va fi depus în două exemplare, unul în limba română și altul în engleză, pe suport hârtie și electronic (la adresa e-mail)

Modalitatea de organizare și desfășurare a concursului sunt stipulate în Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului de selectare a membrilor în Consiliul de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învățămîntul Profesional, aprobat prin hotărârea Consiliului interimar de Conducere al ANACIP nr. 11 din 24.04.2015.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
conf.dr. Lora Moşanu-Şupac, Secretar General al ANACIP

Adresa:
mun. Chişinău, str. Gh.Iablocikin, 5, birou 221
Universitatea de Stat din Tiraspol
Telefon: 022240084
E-mail

Orele pe primire:

12:00 – 14:00, luni – vineri