La ședința Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) din 30 octombrie 2020 au fost examinate toate demersurile / dosarele în domeniile cercetării și inovării, depuse la ANACEC până la 25 septembrie 2020. Rezultatele examinării acestora sunt următoarele:

1. Formarea Consiliilor ştiinţifice specializate (CȘS) de susţinere a tezelor de doctor habilitat: a fost aprobată formarea a 4 CȘS, inclusiv 1 în științe chimie, 1 în științe biologice și 2 în științe economice.

2. Formarea Consiliilor ştiinţifice specializate (CȘS) de susţinere a tezelor de doctor: a fost aprobată formarea a 11 CȘS, inclusiv 1 în științe chimice, 1 în științe biologice, 3 în științe inginerești, 2 în științe medicale, 1 în științe agricole și 3 în științe economice. La 5 CȘS au fost efectuate completări /modificări ale componenței acestora (astfel încât acestea să corespundă prevederilor regulamentare), iar la 2 teze se propune modificarea temelor (pentru a corespunde conținutului acestora). Încă 2 dosare au rămas în examinare, într-un caz pentru completare, iar în al doilea caz s-a constat că teza nu corespunde domeniului în care se solicită conferirea titlului și aceasta urmează să fie examinată de specialiști din alt domeniu.

3. Respingerea demersurilor de formare a Consiliilor ştiinţifice specializate (CȘS) de susţinere a tezelor de doctor: au fost respinse 7 demersuri de formare a CȘS (din cauza multiplelor obiecții serioase din partea experților, și, în unele cazuri, a preluărilor din alte surse fără citări în tezele de doctorat), cu atenționarea conducătorilor de doctorat și a președinților seminarelor de profil. Pentru fiecare din aceste cazuri instituțiilor le va fi transmisă o Notă de argumentare. A mai existat o teză pentru care experții au recomandat să nu fie format CȘS (în științe economice, de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova), dar acest dosar a fost retras de la ANACEC. Chiar dacă acest dosar nu se regăsește în decizie, instituției îi va fi transmisă o scrisoare cu atenționarea conducătorului de doctorat și președintelui seminarului științific de profil referitor la promovarea tezei care nu corespunde cerințelor regulamentare.

4. Conferirea titlurilor ştiinţifice de doctor habilitat: a fost aprobată conferirea titlului pentru 2 persoane, ambele în științele medicale.

5. Confirmarea titlurilor ştiinţifice de doctor (conferite de Consiliile științifice specializate): au fost confirmate titlurile pentru 19 persoane, inclusiv 3 în științe chimice, 1 în științe inginerești, 1 în științe medicale, 2 în psihologie, 2 în științe ale educației, 5 în drept (într-un caz cu atenționarea președintelui CȘS și a conducătorului științific, deoarece nu s-au luat în considerare toate observațiile/ recomandările din Nota informativă), 2 în arhitectură, 1 în istorie, 1 în filologie și 1 în studiul artelor.

6. Confirmarea titlurilor științifice de doctor pentru cei care au urmat studiile prin școlile doctorale (conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării): au fost confirmate titlurile pentru 11 persoane, inclusiv 1 în științele biologice, 5 în științe medicale, 1 în psihologie, 1 în științe economice, 1 în științe ale educației și 2 în drept. Într-un caz calificativul acordat de către Comisia de doctorat a fost modificat de către Comisia de experți, deoarece după numărul și calitatea publicațiilor acesta nu corespundea calificativului „Excelent”. Încă Un dosar de acest tip a rămas în examinare din motiv de boală a experților desemnați.

7. Respingerea titlurilor științifice de doctor pentru cei care au urmat studiile prin școlile doctorale (conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării): a fost respinsă decizia de conferire a titlului în cazul unei persoane, cu atenționarea conducătorului de doctorat și a președintelui Comisiei de doctorat. Motivul principal: preluarea fragmentelor de text din alte surse, inclusiv în Concluzii generale și recomandări.

8. Confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar: au fost confirmate titlurile de profesor pentru 8 persoane, inclusiv 2 în științe ale educației, 1 în științe economice, 3 în drept, 2 în sănătate.

9. Confirmarea titlurilor ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar: au fost confirmate titlurile de conferențiar pentru 15 persoane, inclusiv 1 în științe ale educației, 2 în științe sociale și comportamentale, 2 în științe economice, 3 în drept, 1 în științe biologice, 1 în tehnologii ale informației și comunicațiilor, 4 în inginerie și 3 în sănătate. Un dosar a fost retras pentru completare, iar 2 dosare au rămas în examinare (pentru evaluări suplimentare).

10. Aprobarea calității de conducător de doctorat: a fost aprobată calitatea de conducător de doctorat pentru 50 persoane, inclusiv 2 în științe fizice, 1 în științe geonomice, 5 în științe biologice, 5 în științe inginerești, 18 în științe medicale, 1 în psihologie, 9 în științe economice, 5 în științe ale educației, 1 în filologie, 1 în filosofie și 2 în studiul artelor. Încă 6 dosare au rămas în examinare, în special pentru completarea lor, iar 2 au fost retrase.

11. Respingerea demersurilor de aprobare a calității de conducător de doctorat: au fost respinse demersurile de aprobare a calității de conducător de doctorat în cazul a 13 persoane. Cel mai des cauza respingerii este insuficiența publicațiilor științifice în cele mai importante baze de date sau peste hotare (în fiecare caz instituția va primi o argumentare a respingerii demersului).

12. Recunoaşterea și echivalarea actelor de înaltă calificare obţinute în străinătate: a fost aprobată recunoașterea și echivalarea titlurilor de doctor în cazul a 4 persoane, 3 din care au obținut titlul în România (științe inginerești, drept, filologie) și 1 în Rusia (științe medicale).

13. Aprobarea componenței Seminarelor științifice de profil: a fost aprobată componența a 30 seminare permanente, 2 seminare ad-hoc pentru examinarea tezelor, precum și înlocuirea secretarului științific la un seminar existent. Au rămas în examinare încă 4 demersuri de aprobare a seminarelor (organizațiile urmând să modifice componența, pentru a corespunde cerințelor regulamentare).

14. Completarea Registrului experților în cercetare și inovare: au fost aprobați 14 noi experți ANACEC în domeniile cercetării și inovării. În același timp, 4 candidați nu corespund cerințelor, iar 9 au rămas în examinare.

15. Aprobarea rezultatelor evaluării revistelor care au solicitat statut de publicație științifică: a fost aprobată acordarea statutului de publicație științifică pe 4 ani la 3 reviste și suspendarea acestui statut pentru 2 reviste, încă o revistă pierzând acest statut din cauza neprezentării dosarului la expirarea termenului de 4 ani pentru care a fost aprobată calitatea de publicație științifică.

16. Aprobarea completărilor la actele normative referitoare la confirmarea titlurilor științifice: în legătură cu obligativitatea includerii Raportului de similitudini în dosarele de atestare referitor la titlurile științifice, a fost aprobată prezentarea acestora în format electronic, cu verificarea ultimei versiuni a tezei.

17. Examinarea contestației la decizia referitor la respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat de susținere a tezei doctor în științe: a fost respinsă o contestație depusă de candidat, ca urmare a concluziilor și propunerii Comisiei ad-hoc de examinare a contestației, formată din 3 persoane (care unanim s-au pronunțat pentru respingere).